Telefon:

+420 - 777 591 119

E-mail:

kondelka.m@seznam.cz

Provádíme revize elektroinstalací bytů, domů, družstev a firem.

O co se vlastně jedná
Revize elektrických instalací a hromosvodů patří k základním povinnostem každého vlastníka nemovitosti bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou osobu nebo o soukromého vlastníka. Tato povinnost je v právních i prováděcích předpisech zakotvena velmi dlouho a reakce pojišťoven v případě porušení této povinnosti v kombinaci s pojistnou událostí se za tuto dobu velmi ustálila – obvykle krátí plnění ve většinovém rozsahu nebo zcela.

Revize elektrických instalací se provádějí ve lhůtách dle normy ČSN 33.1500 a jejich četnost se liší především podle prostředí (normální, vlhké, s nebezpečím výbuchu, staveniště apod.), přičemž tyto tzv. vnější vlivy se stanoví zvláštním protokolem o určení vnějších vlivů. Provedení revize se osvědčuje revizní zprávou, kterou po provedení nezbytných měření vystaví revizní technik.

Proč byste to měli dělat
Škody způsobené poruchou elektrické instalace jsou bohužel poměrně časté. Jelikož k těmto škodám velmi často dochází i v průběhu noci, patří také ke škodám nejdražším. Lhůty revizí se pohybují od půl roku (staveniště), přes dva nebo tři roky (školy, hotely apod.) po pět let (většina objektů). Revizi provádí revizní technik a jako doklad vystaví revizní zprávu obsahující naměřené hodnoty a seznam závad. Revize elektroinstalace se zpravidla provádí zároveň s revizí hromosvodů, jelikož mají obvykle stejné revizní lhůty.

pan Miček


revize spotřebičů
KPTECH Ostrava – aktivní a pasivní protikorozní ochrana 
E-mail:
 kptech@kptech.cz
Tolstého 1951/5, Ostrava
www.kptech.cz


Jiří Halamíček